Driftmeddelande

vA

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Markundersökning för VA i Hultrum

Inom de närmaste veckorna behöver vi kontrollera höjder samt förekomst av berg och annat som kan påverka den kommande ledningsförläggningen inom er fastighet.

Berörda fastigheter i denna etapp är Hultrum 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11 och 3:16
Arbetet omfattar inmätning av befintliga VA-brunnar och ledningar samt geologisk undersökning med georadar och sondering.

Arbetet utförs av personal från Tyréns och Metria.

avfall

Inga kända driftstörningar

Fjärrvärme

Inga kända driftstörningar